در حال بارگزاری ...
از 17,500   تا   21,800 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

خمیر دورگیر وستا

شناسه محصول: 07012-01
شناسه محصول: 07012-01
دسته بندی: دورگیر شیشه
تولید کننده: وستا Vesta
فروشنده: چارسو
از 17,500   تا   21,800 تومان
ادامه مطلب
امتیاز محصول
  • محصولات
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولکد رنگحجمرنگقیمت
خمیر دورگیر وستا White کد 200
کد رنگ :
200
حجم :
21 میل
( White ( 200  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Yellow کد 201
کد رنگ :
201
حجم :
21 میل
( Yellow ( 201  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Orange کد 202
کد رنگ :
202
حجم :
21 میل
( Orange ( 202  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Pink کد 203
کد رنگ :
203
حجم :
21 میل
( Pink ( 203  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Red کد 204
کد رنگ :
204
حجم :
21 میل
( Red ( 204  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Turquoise Blue کد 205
کد رنگ :
205
حجم :
21 میل
( Turquoise Blue ( 205  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Blue کد 206
کد رنگ :
206
حجم :
21 میل
( Blue ( 206  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Purple کد 207
کد رنگ :
207
حجم :
21 میل
( Purple ( 207  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Green کد 208
کد رنگ :
208
حجم :
21 میل
( Green ( 208  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Brown کد 209
کد رنگ :
209
حجم :
21 میل
( Brown ( 209  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Black کد 210
کد رنگ :
210
حجم :
21 میل
( Black ( 210  
17,500 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Silver کد 211
کد رنگ :
211
حجم :
21 میل
( Silver ( 211  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Gold کد 212
کد رنگ :
212
حجم :
21 میل
( Gold ( 212  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Copper کد 213
کد رنگ :
213
حجم :
21 میل
( Copper ( 213  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Pearl Orange کد 214
کد رنگ :
214
حجم :
21 میل
( Pearl Orange ( 214  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Pearl Violet کد 215
کد رنگ :
215
حجم :
21 میل
( Pearl Violet ( 215  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Luster Blue کد 217
کد رنگ :
217
حجم :
21 میل
( Luster Blue ( 217  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Dark Silver کد 219
کد رنگ :
219
حجم :
21 میل
( Dark Silver ( 219  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Rose Violet کد 220
کد رنگ :
220
حجم :
21 میل
( Rose Violet ( 220  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Yellowish Green کد 221
کد رنگ :
221
حجم :
21 میل
( Yellowish Green ( 221  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Cyan Green کد 222
کد رنگ :
222
حجم :
21 میل
( Cyan Green ( 222  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Cupreous Brown کد 223
کد رنگ :
223
حجم :
21 میل
( Cupreous Brown ( 223  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Bronze کد 224
کد رنگ :
224
حجم :
21 میل
( Bronze ( 224  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fuscous Brown کد 225
کد رنگ :
225
حجم :
21 میل
( Fuscous Brown ( 225  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Ruby Red کد 226
کد رنگ :
226
حجم :
21 میل
( Ruby Red ( 226  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Shimmer Yellow کد 227
کد رنگ :
227
حجم :
21 میل
( Shimmer Yellow ( 227  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Royal Gold کد 230
کد رنگ :
230
حجم :
21 میل
( Royal Gold ( 230  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Wine Red کد 232
کد رنگ :
232
حجم :
21 میل
( Wine Red ( 232  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Yellow کد 250
کد رنگ :
250
حجم :
21 میل
( Fluorescent Yellow ( 250  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Orange کد 251
کد رنگ :
251
حجم :
21 میل
( Fluorescent Orange ( 251  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Red کد 252
کد رنگ :
252
حجم :
21 میل
( Fluorescent Red ( 252  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Pink کد 253
کد رنگ :
253
حجم :
21 میل
( Fluorescent Pink ( 253  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Deep Pink کد 254
کد رنگ :
254
حجم :
21 میل
( Fluorescent Deep Pink ( 254  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Green کد 256
کد رنگ :
256
حجم :
21 میل
( Fluorescent Green ( 256  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Blue کد 257
کد رنگ :
257
حجم :
21 میل
( Fluorescent Blue ( 257  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
خمیر دورگیر وستا Fluorescent Purple کد 258
کد رنگ :
258
حجم :
21 میل
( Fluorescent Purple ( 258  
21,800 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
200
حجم :
21 میل
( White ( 200  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
201
حجم :
21 میل
( Yellow ( 201  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
202
حجم :
21 میل
( Orange ( 202  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
203
حجم :
21 میل
( Pink ( 203  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
204
حجم :
21 میل
( Red ( 204  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
205
حجم :
21 میل
( Turquoise Blue ( 205  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
206
حجم :
21 میل
( Blue ( 206  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
207
حجم :
21 میل
( Purple ( 207  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
208
حجم :
21 میل
( Green ( 208  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
209
حجم :
21 میل
( Brown ( 209  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
210
حجم :
21 میل
( Black ( 210  
17,500 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
211
حجم :
21 میل
( Silver ( 211  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
212
حجم :
21 میل
( Gold ( 212  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
213
حجم :
21 میل
( Copper ( 213  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
214
حجم :
21 میل
( Pearl Orange ( 214  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
215
حجم :
21 میل
( Pearl Violet ( 215  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
217
حجم :
21 میل
( Luster Blue ( 217  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
219
حجم :
21 میل
( Dark Silver ( 219  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
220
حجم :
21 میل
( Rose Violet ( 220  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
221
حجم :
21 میل
( Yellowish Green ( 221  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
222
حجم :
21 میل
( Cyan Green ( 222  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
223
حجم :
21 میل
( Cupreous Brown ( 223  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
224
حجم :
21 میل
( Bronze ( 224  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
225
حجم :
21 میل
( Fuscous Brown ( 225  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
226
حجم :
21 میل
( Ruby Red ( 226  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
227
حجم :
21 میل
( Shimmer Yellow ( 227  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
230
حجم :
21 میل
( Royal Gold ( 230  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
232
حجم :
21 میل
( Wine Red ( 232  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
250
حجم :
21 میل
( Fluorescent Yellow ( 250  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
251
حجم :
21 میل
( Fluorescent Orange ( 251  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
252
حجم :
21 میل
( Fluorescent Red ( 252  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
253
حجم :
21 میل
( Fluorescent Pink ( 253  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
254
حجم :
21 میل
( Fluorescent Deep Pink ( 254  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
256
حجم :
21 میل
( Fluorescent Green ( 256  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
257
حجم :
21 میل
( Fluorescent Blue ( 257  
21,800 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
258
حجم :
21 میل
( Fluorescent Purple ( 258  
21,800 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها