در حال بارگزاری ...
1,234,567 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

رنگ روغن وستا 37 میل در 40 رنگ

شناسه محصول: 01021-01
شناسه محصول: 01021-01
دسته بندی: وستا
تولید کننده: وستا Vesta
فروشنده: چارسو
1,234,567 تومان
ادامه مطلب
امتیاز محصول
  • محصولات
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولحجمکد رنگرنگقیمت
رنگ روغن وستا1
حجم :
37 میل
کد رنگ :
1
Permanent Alizarin Crimson ( 1 )  
1,234,567 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا2
حجم :
37 میل
کد رنگ :
2
Burnt Sienna ( 2 )  
1,400,000 تومان
1,234,567 تومان %12 تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا3
حجم :
37 میل
کد رنگ :
3
Burnt Umber ( 3 )  
1,239,767 تومان
1,234,567 تومان %0 تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا4
حجم :
37 میل
کد رنگ :
4
Cadmium Orange Hue ( 4 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا5
حجم :
37 میل
کد رنگ :
5
Cadmium Red Hue ( 5 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا6
حجم :
37 میل
کد رنگ :
6
Cadmium Red Deep Hue ( 6 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا7
حجم :
37 میل
کد رنگ :
7
Cadmium Lemon Hue ( 7 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا8
حجم :
37 میل
کد رنگ :
8
Cadmium Yellow Pale Hue ( 8 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا9
حجم :
37 میل
کد رنگ :
9
Cadmium Yellow Hue ( 9 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا10
حجم :
37 میل
کد رنگ :
10
Cerulean Blue Hue ( 10 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا11
حجم :
37 میل
کد رنگ :
11
Chrome Green Hue ( 11 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا13
حجم :
37 میل
کد رنگ :
13
Chorom Yellow Hue ( 13 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا15
حجم :
37 میل
کد رنگ :
15
Cobalt Blue Hue ( 15 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا17
حجم :
37 میل
کد رنگ :
17
( Permanent Crimson Lake ( 17  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا20
حجم :
37 میل
کد رنگ :
20
Flesh Tint ( 20 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا21
حجم :
37 میل
کد رنگ :
21
French Ultramarine ( 21 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا24
حجم :
37 میل
کد رنگ :
24
Ivory Black ( 24 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا27
حجم :
37 میل
کد رنگ :
27
( Light Red ( 27  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا28
حجم :
37 میل
کد رنگ :
28
Magenta ( 28 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا29
حجم :
37 میل
کد رنگ :
29
Naples Yellow Hue ( 29 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا30
حجم :
37 میل
کد رنگ :
30
Phthalo Blue ( 30 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا32
حجم :
37 میل
کد رنگ :
32
( Payne’ Gray ( 32  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا33
حجم :
37 میل
کد رنگ :
33
Prussian Blue ( 33 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا35
حجم :
37 میل
کد رنگ :
35
( Raw Umber ( 35  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا37
حجم :
37 میل
کد رنگ :
37
Sap Green ( 37 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا38
حجم :
37 میل
کد رنگ :
38
Scarlet Lake ( 38 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا40
حجم :
37 میل
کد رنگ :
40
Titanium White ( 40 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا41
حجم :
37 میل
کد رنگ :
41
( Vandyke Brown ( 41  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا43
حجم :
37 میل
کد رنگ :
43
Viridian Hue ( 43 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا44
حجم :
37 میل
کد رنگ :
44
Yellow Ochre ( 44 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا45
حجم :
37 میل
کد رنگ :
45
( Zinc White ( 45  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا47
حجم :
37 میل
کد رنگ :
47
Dioxazine Purple ( 47 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا48
حجم :
37 میل
کد رنگ :
48
Permanent Green Light ( 48 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا49
حجم :
37 میل
کد رنگ :
49
( Permanent Rose ( 49  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا50
حجم :
37 میل
کد رنگ :
50
Turquoise Blue ( 50 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا51
حجم :
37 میل
کد رنگ :
51
( Ultramarine Violet ( 51  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا52
حجم :
37 میل
کد رنگ :
52
Gold ( 52 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا53
حجم :
37 میل
کد رنگ :
53
Silver ( 53 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وستا55
حجم :
37 میل
کد رنگ :
55
Copper ( 55 )  
0 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
1
Permanent Alizarin Crimson ( 1 )  
1,234,567 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
2
Burnt Sienna ( 2 )  
1,234,567 تومان
1,400,000
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
3
Burnt Umber ( 3 )  
1,234,567 تومان
1,239,767
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
4
Cadmium Orange Hue ( 4 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
5
Cadmium Red Hue ( 5 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
6
Cadmium Red Deep Hue ( 6 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
7
Cadmium Lemon Hue ( 7 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
8
Cadmium Yellow Pale Hue ( 8 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
9
Cadmium Yellow Hue ( 9 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
10
Cerulean Blue Hue ( 10 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
11
Chrome Green Hue ( 11 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
13
Chorom Yellow Hue ( 13 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
15
Cobalt Blue Hue ( 15 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
17
( Permanent Crimson Lake ( 17  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
20
Flesh Tint ( 20 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
21
French Ultramarine ( 21 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
24
Ivory Black ( 24 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
27
( Light Red ( 27  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
28
Magenta ( 28 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
29
Naples Yellow Hue ( 29 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
30
Phthalo Blue ( 30 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
32
( Payne’ Gray ( 32  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
33
Prussian Blue ( 33 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
35
( Raw Umber ( 35  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
37
Sap Green ( 37 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
38
Scarlet Lake ( 38 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
40
Titanium White ( 40 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
41
( Vandyke Brown ( 41  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
43
Viridian Hue ( 43 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
44
Yellow Ochre ( 44 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
45
( Zinc White ( 45  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
47
Dioxazine Purple ( 47 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
48
Permanent Green Light ( 48 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
49
( Permanent Rose ( 49  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
50
Turquoise Blue ( 50 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
51
( Ultramarine Violet ( 51  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
52
Gold ( 52 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
53
Silver ( 53 )  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
55
Copper ( 55 )  
0 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها