در حال بارگزاری ...
0 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل

شناسه محصول: 01011-08
شناسه محصول: 01011-08
دسته بندی: مایمری
تولید کننده: مایمری Maimeri
فروشنده: چارسو
0 تومان
ادامه مطلب
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

  • محصولات
  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولحجمکد رنگرنگقیمت
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Silver
حجم :
140 میل
کد رنگ :
003
( Silver ( 003  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Platinum White
حجم :
140 میل
کد رنگ :
017
( Platinum White ( 017  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Titanium White
حجم :
140 میل
کد رنگ :
018
( Titanium White ( 018  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Zinc White
حجم :
140 میل
کد رنگ :
020
( Zinc White ( 020  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Ivory White
حجم :
140 میل
کد رنگ :
021
( Ivory White ( 021  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Brilliant Orange
حجم :
140 میل
کد رنگ :
052
( Brilliant Orange ( 052  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Flesh Tint
حجم :
140 میل
کد رنگ :
068
( Flesh Tint ( 068  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Orange Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
072
( Orange Yellow ( 072  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Brilliant Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
074
( Brilliant Yellow ( 074  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Lemon Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
100
( Lemon Yellow ( 100  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Naples Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
104
( Naples Yellow ( 104  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Permanent Yellow medium
حجم :
140 میل
کد رنگ :
113
( Permanent Yellow medium ( 113  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Primary Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
116
( Primary Yellow ( 116  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Deep Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
118
( Deep Yellow ( 118  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Yellow Ochre
حجم :
140 میل
کد رنگ :
131
( Yellow Ochre ( 131  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Pale Gold
حجم :
140 میل
کد رنگ :
144
( Pale Gold ( 144  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Rich Gold
حجم :
140 میل
کد رنگ :
148
( Rich Gold ( 148  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Raw Sienna
حجم :
140 میل
کد رنگ :
161
( Raw Sienna ( 161  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Bordeaux
حجم :
140 میل
کد رنگ :
165
( Bordeaux ( 165  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Carmine
حجم :
140 میل
کد رنگ :
166
( Carmine ( 166  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Red Ochre
حجم :
140 میل
کد رنگ :
191
( Red Ochre ( 191  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Copper
حجم :
140 میل
کد رنگ :
200
( Copper ( 200  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Rose Pale
حجم :
140 میل
کد رنگ :
208
( Rose Pale ( 208  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Brilliant Red
حجم :
140 میل
کد رنگ :
220
( Brilliant Red ( 220  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Primary Red - Magenta
حجم :
140 میل
کد رنگ :
256
( Primary Red - Magenta ( 256  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Sandal Red
حجم :
140 میل
کد رنگ :
263
( Sandal Red ( 263  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Burnt Sienna
حجم :
140 میل
کد رنگ :
278
( Burnt Sienna ( 278  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل (Vermilion Imitation (Hue
حجم :
140 میل
کد رنگ :
280
( Vermilion Imitation (Hue) ( 280  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Verdaccio
حجم :
140 میل
کد رنگ :
298
( Verdaccio ( 298  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Brilliant Green Light
حجم :
140 میل
کد رنگ :
304
( Brilliant Green Light ( 304  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Brilliant Green Deep
حجم :
140 میل
کد رنگ :
305
( Brilliant Green Deep ( 305  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Phthalo Green
حجم :
140 میل
کد رنگ :
321
( Phthalo Green ( 321  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Yellowish Green
حجم :
140 میل
کد رنگ :
323
( Yellowish Green ( 323  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Chrome Oxide Green
حجم :
140 میل
کد رنگ :
336
( Chrome Oxide Green ( 336  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Emerald Green
حجم :
140 میل
کد رنگ :
356
( Emerald Green ( 356  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Sap Green
حجم :
140 میل
کد رنگ :
358
( Sap Green ( 358  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Sky Blue
حجم :
140 میل
کد رنگ :
366
( Sky Blue ( 366  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Phthalo Blue
حجم :
140 میل
کد رنگ :
378
( Phthalo Blue ( 378  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Navy Blue
حجم :
140 میل
کد رنگ :
388
( Navy Blue ( 388  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Ultramarine
حجم :
140 میل
کد رنگ :
388
( Ultramarine ( 390  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Primary Blue - Cyan
حجم :
140 میل
کد رنگ :
400
( Primary Blue - Cyan ( 400  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل King's Blue
حجم :
140 میل
کد رنگ :
404
( King's Blue ( 404  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Turquoise Blue
حجم :
140 میل
کد رنگ :
408
( Turquoise Blue ( 408  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Lilac
حجم :
140 میل
کد رنگ :
438
( Lilac ( 438  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Violet
حجم :
140 میل
کد رنگ :
443
( Violet ( 443  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Brilliant Violet
حجم :
140 میل
کد رنگ :
447
( Brilliant Violet ( 447  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Bronzo
حجم :
140 میل
کد رنگ :
475
( Bronzo ( 475  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Vandyke Brown
حجم :
140 میل
کد رنگ :
484
( Vandyke Brown ( 484  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Burnt Umber
حجم :
140 میل
کد رنگ :
492
( Burnt Umber ( 492  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Raw Umber
حجم :
140 میل
کد رنگ :
493
( Raw Umber ( 493  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Steel
حجم :
140 میل
کد رنگ :
497
( Steel ( 497  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Payne's Grey
حجم :
140 میل
کد رنگ :
514
( Payne's Grey ( 514  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Black
حجم :
140 میل
کد رنگ :
530
( Black ( 530  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Micaceous Black
حجم :
140 میل
کد رنگ :
541
( Micaceous Black ( 541  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect White
حجم :
140 میل
کد رنگ :
561
( Reflect White ( 561  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Antique Silver
حجم :
140 میل
کد رنگ :
562
( Reflect Antique Silver ( 562  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Yellow
حجم :
140 میل
کد رنگ :
563
( Reflect Yellow ( 563  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Rich Gold
حجم :
140 میل
کد رنگ :
564
( Reflect Rich Gold ( 564  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Sequin Gold
حجم :
140 میل
کد رنگ :
565
( Reflect Sequin Gold ( 565  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Magenta
حجم :
140 میل
کد رنگ :
566
( Reflect Magenta ( 566  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Cyan
حجم :
140 میل
کد رنگ :
567
( Reflect Cyan ( 567  
0 تومان تخفیف
تعداد
اکریلیک پلی کالر مایمری 140 میل Reflect Black
حجم :
140 میل
کد رنگ :
568
( Reflect Black ( 568  
0 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
003
( Silver ( 003  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
017
( Platinum White ( 017  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
018
( Titanium White ( 018  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
020
( Zinc White ( 020  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
021
( Ivory White ( 021  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
052
( Brilliant Orange ( 052  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
068
( Flesh Tint ( 068  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
072
( Orange Yellow ( 072  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
074
( Brilliant Yellow ( 074  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
100
( Lemon Yellow ( 100  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
104
( Naples Yellow ( 104  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
113
( Permanent Yellow medium ( 113  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
116
( Primary Yellow ( 116  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
118
( Deep Yellow ( 118  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
131
( Yellow Ochre ( 131  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
144
( Pale Gold ( 144  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
148
( Rich Gold ( 148  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
161
( Raw Sienna ( 161  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
165
( Bordeaux ( 165  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
166
( Carmine ( 166  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
191
( Red Ochre ( 191  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
200
( Copper ( 200  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
208
( Rose Pale ( 208  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
220
( Brilliant Red ( 220  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
256
( Primary Red - Magenta ( 256  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
263
( Sandal Red ( 263  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
278
( Burnt Sienna ( 278  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
280
( Vermilion Imitation (Hue) ( 280  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
298
( Verdaccio ( 298  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
304
( Brilliant Green Light ( 304  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
305
( Brilliant Green Deep ( 305  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
321
( Phthalo Green ( 321  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
323
( Yellowish Green ( 323  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
336
( Chrome Oxide Green ( 336  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
356
( Emerald Green ( 356  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
358
( Sap Green ( 358  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
366
( Sky Blue ( 366  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
378
( Phthalo Blue ( 378  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
388
( Navy Blue ( 388  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
388
( Ultramarine ( 390  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
400
( Primary Blue - Cyan ( 400  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
404
( King's Blue ( 404  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
408
( Turquoise Blue ( 408  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
438
( Lilac ( 438  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
443
( Violet ( 443  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
447
( Brilliant Violet ( 447  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
475
( Bronzo ( 475  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
484
( Vandyke Brown ( 484  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
492
( Burnt Umber ( 492  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
493
( Raw Umber ( 493  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
497
( Steel ( 497  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
514
( Payne's Grey ( 514  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
530
( Black ( 530  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
541
( Micaceous Black ( 541  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
561
( Reflect White ( 561  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
562
( Reflect Antique Silver ( 562  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
563
( Reflect Yellow ( 563  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
564
( Reflect Rich Gold ( 564  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
565
( Reflect Sequin Gold ( 565  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
566
( Reflect Magenta ( 566  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
567
( Reflect Cyan ( 567  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
140 میل
کد رنگ :
568
( Reflect Black ( 568  
0 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها